TGOD 2016-06-09: Người mẫu Sandy (44 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: TGOD 2016-06-09
Người mẫu: Sandy
Tổng số ảnh: 44 ảnh
Dung lượng: 561MB
Kích cỡ ảnh: 4000×6000
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn, đa số còn EXIF, không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: Google Drive

Image MrCong.com-TGOD-2016-06-09-Sandy-001 in post TGOD 2016-06-09: Người mẫu Sandy (44 ảnh)
Image MrCong.com-TGOD-2016-06-09-Sandy-002 in post TGOD 2016-06-09: Người mẫu Sandy (44 ảnh)
Image MrCong.com-TGOD-2016-06-09-Sandy-003 in post TGOD 2016-06-09: Người mẫu Sandy (44 ảnh)
Image MrCong.com-TGOD-2016-06-09-Sandy-004 in post TGOD 2016-06-09: Người mẫu Sandy (44 ảnh)
Image MrCong.com-TGOD-2016-06-09-Sandy-005 in post TGOD 2016-06-09: Người mẫu Sandy (44 ảnh)
Image MrCong.com-TGOD-2016-06-09-Sandy-006 in post TGOD 2016-06-09: Người mẫu Sandy (44 ảnh)
Image MrCong.com-TGOD-2016-06-09-Sandy-007 in post TGOD 2016-06-09: Người mẫu Sandy (44 ảnh)
Image MrCong.com-TGOD-2016-06-09-Sandy-008 in post TGOD 2016-06-09: Người mẫu Sandy (44 ảnh)
Image MrCong.com-TGOD-2016-06-09-Sandy-009 in post TGOD 2016-06-09: Người mẫu Sandy (44 ảnh)
Image MrCong.com-TGOD-2016-06-09-Sandy-010 in post TGOD 2016-06-09: Người mẫu Sandy (44 ảnh)

You may also like...